torsdag 25 oktober 2012

Detta med hälsokontroller...........implikationer för företagshälsovården

Detta med hälsokontroller var tydligen en het potatis...... Cochrane rapporten fick mycket media där bla Previa var med och kom med kloka inlägg och mitt inlägg har fått en hel del responser. Varför är nu detta så hett kan man fråga sig? Jag tror personligen att man kanske blandar äpplen och päron när man diskuterar. För, det är viktigt att poängtera att Cochrane rapporten endast tar upp generella hälsokontroller på friska vilket inte har något att göra med tex de hälsokontrollerna som finns för vissa yrkesgrupper eller de screeningar som sker för riskgrupper med livsstilsrelaterad problematik där man efter screeningen har omfattande stödjande åtgärder för beteendeförändring. I Cochrane rapporten var det få studier som hade kontroll på om förändring av ex riskbeteenden  skett och i rapporten var huvudutfallet sjuklighet och död. Det absolut viktigaste budskapet denna rapport har är att enbart hälsokontroller utan uppföljning och omfattande stöd för livsstilsförändring har ingen effekt på framtida sjuklighet eller förtidig död. Att  stöd till personer i risk för att förändra beteenden leder till minskning av livsstilsrisker finns fortfarande som jag tidigare diskuterats viss evidens för.

Vilka implikationer har då detta på företagshälsovårdens arbete och arbetsgivarnas köp av tjänster? Ja, rimligtvis bör det vara att generella hälsoundersökningar skippas. Istället erbjuder man screening för risk individer och miljöer där omfattande stöd för förändring ges endast till de i risk under en rimligt lång uppföljningsperiod. Detta har vi prövat vetenskapligt i den sk AHA-studien där vi testade en metod för från screening till strukturerade evidensbaserade åtgärder både på individ och arbetsgruppsnivå. Resultaten var mycket goda både på hälsa, livsstil och tom företagens produktivitet.

Vi har under året arbetat med att anpassa och förenkla den metod som utarbetades för kunna fungera enkelt som en metod för företagshälsovårdens och arbetsgivarnas i det systematiska arbetsmiljöarbetet där hälsa ingår som en del. Är du intresserad av att vara med i utvecklingsarbetet och vara en av de företagshälsovårder som får pilottesta metoden är du välkommen att höra av dig till mig.

torsdag 18 oktober 2012

Generella hälsokontroller bör inte längre göras.......

I en alldeles ny rapport där man gått igenom det internationella vetenskapliga kunskapsläget är slutsatsen att hälsokontroller på friska individer inte har någon effekt på framtida ohälsa eller förtidig död. Den här typen av kontroller där man framförallt gör en screening men ofta kombineras med någon form av rådgivning är något som arbetsgivare ofta erbjuder sina anställda via företagshälsovården. Men, som jag tidigare skrivit om så finns det några sammanställningar som visar att hälsokontroller som kombineras med strukturerade insatser för beteendeförändring ger förbättringar av riskmarkörer.  Tidigare inlägg

Författarna till den nya  sammanställning rekommenderar att man inte längre skall erbjuda generella hälsokontroller.  Läs mer under länken
Effekter av hälsokontroller

onsdag 10 oktober 2012

Hur mår arbetskamrater som är vittne till mobbning?

I en ny publicerad studie har vi undersökt hur kvinnor och män mår som uppger att de sett någon arbetskamrat bli mobbad på arbetsplatsen. Våra resultat visar att det finns en ökad risk för att inom en 18 månaders period bli deprimerad om du bevittnat mobbning. Dessa resultat bekräftar tidigare fynd om att det inte endast är den som mobbas som blir utsatt. Som arbetsgivare är det viktigt att problemet åtgärdas utifrån alla tre parter som är involverade; mobbaren, den mobbade och vittnena. 
Läs mer via länken    vittne till mobbning

torsdag 4 oktober 2012

Premiär för vår nya rapportserie "Metoder för företagshälsovården;" Första numret "att främja goda matvanor och fysisk aktivitet"

Vi påbörjar idag en ny rapportserie som heter "Metoder för företagshälsovården". Det är en skriftserie där vi gör korta sammanfattningar över metoders evidens där vi strävar efter att ge konkreta rekommendationer utifrån rådande kunskapsläge och korta tips till hur man tillägnar sig metoden.  Vår premiär rapport är en litteraturgenomgång av vetenskapligt publicerade studier över interventioner för goda matvanor och fysisk aktivitet i företagshälsovårdens regi. Resultaten visar att rådgivande samtal enligt metodiken”Motiverande samtal” i företagshälsovårdens regi visar goda effekter. Resultaten antyder också att bättre effekt nås där arbetsplatsen inkluderas. Läs mer och ladda ned rapporten
 Metoder för företagshälsovården; Att arbeta med att främja goda matvanor och fysisk aktivitet på arbetsplatser.

onsdag 3 oktober 2012

Ny tjänst ute!!

Vi har mycket att göra - nu säker vi en till doktorand! Gärna med FHV erfarenhet. Denna gång är det med inrikting på implementeringsforskning. Är du intresserad gå in och titta på annonsen på länken
doktorandtjänst

Implementeringsgruppens arbete

Gruppen som vi startat för att ta fram underlag för implementering av evidensbaserade metoder inom FHV har haft sitt andra möte. Insåg att jag inte riktigt informerat här om att man kan följa gruppens arbete via länken nedan . Jag har stora förhoppningar om denna grupp och är mycket glad över deltagarnas och deras respektive företagshälsors engagemang! Min vision är att vi nu startat upp en tvärprofessionellt team som skall arbete likartat eller kanske mer med inspiration från FHV läkarna i Holland. Där har ett antal implementeringsunderlag redantagits fram. Skillnaden med vår grupp är att den är tvärprofessionell bestående av aktiva kliniker från ett antal olika FHVoch att vi även kommer att göra ekonomiska beräkningar utifrån hälsoekonomiska vinster både från ett kundperspektiv och från ett investeringsperspektiv. Har ni ideer om metoder som är viktiga att ta in i gruppen kan ni höra av er här med ett inlägg eller via mail till mig irene.jensen@ki.se

Implementeringsgruppen