måndag 4 mars 2013

Screening av ryggbesvär - prognostiskt enkelt instrument

Nu finns ett nytt svensk screeninginstrument  för att identifiera negativa prognostiska faktorer vid ryggbesvär. Det är en översättning av det engelska STarT Back Screening questionnaire och bygger på de evidens som finns i guidelines rörande ryggbesvär. Instrumentet består endast av några få frågor och är enkelt att använda. Det finns i ett stort antal språkversioner och används internationellt. Det är nu testat för validitet av Carola Betten i en masteruppsats. Vi använder den förnärvande också i en stor ryggstudie i Skåne "Work Up" som leds av Doc Birgitta Grahn. Kan starkt rekommendera formuläret för användning inom FHV.
I länken nedan kommer ni till den internationella sidan för STarT Back där den svenska versionen ligger. För att få rapporten är C Bettens mail cabe0036@student.umu.se

Screeningformulär STarT Back

Vad händer egentligen bakom den stängda dörren i undersökningsrummet

En ny intressant artikel om mötet mellan patient och läkare och länken mellan attityder och vad du som läkare egentligen gör. Författarna utgick ifrån de evidensbaserade guidelines som finns rörande ryggbesvär och undersökte primärvårdsläkares attityd/kunskap om psykosociala faktorers betydelse vid uppkomst och behandling av ryggbesvär samt deras kliniska beteende vid möte med patienten. Sammafattningsvis visar resultaten att majoritet av läkarna var orienterade i betydelsen av psykosociala faktorer men få applicerade kunskapen rent praktiskt i det kliniska arbetet. Största fokus låg på biomekaniska faktorer och med en överanvändning av radiologiska metoder . Artiklen visar på svårigheterna att kliniskt tillämpa de kunskaper man har speciellt när det inte finns praktiska stöd för att göra det.

till artikeln

söndag 3 mars 2013

Akademisk företagshälsa

Vi kommer under våren att bjuda in till att vara en partner i kompetenscentrum för företagshälsovård.  De företagshälsor som blir partners kommer att få benämningen akademisk företagshälsa. Det kommer att innebära en kvalitetsstämpel i och men att man som FHV arbetar i nära anslutning till forskning och utbildning och att man arbetar med  metoder som bevisats effektiva. I förlängningen kommer det att innebära att man också åtar sig att använda de riktlinjer som kommer ut från implementeringsgruppen. Vi hållet fortfarande på att funderar kring detta så vi tar gärna emot feedback på detta. Är du intresserad av att vara partner maila mig på
irene.jensen@ki.se