fredag 26 april 2013

Vad kännetecknar chefer med effektivt arbete för säkra och hälsosamma arbetsplatser?


I en expert analys från European Agency for Safety and Health om Ledarskap och ett effektivt hälso- och säkerhetsarbete (systematiskt arbetsmiljöarbete ,SAM) på arbetsplatsen undersöker de frågan. I rapporten sammanfattar man vad som kännetecknar chefer som har ett bra SAM-arbete för säkra och hälsosamma arbetsplatser. Sjutton rekommendationer ges utifrån sammanställning av kunskapen från forskning och fallstudier varav några förefaller enligt mina erfarenheter särskilt avgörande. Som chef bör du

·        Ta tydligt ansvar för hälso- och säkerhetsarbetet

·        Vara tydlig uppåt till högsta ledning att detta är en prioriterad fråga

·        Vara tydlig utåt till medarbetare att högsta ledning prioriterar hälso- och säkerhetsarbete

·        Vara ett gott exempel i detta

·        Involvera medarbetarna aktivt

·        Ha ett öppet kommunikativt klimat i dessa frågor, både ”top down” och ”bottom up”

·        Genomför systematiska kartläggning av arbetsmiljö och hälsa inkluderande analys och åtgärd

·        Tillse att resurser finns

·        Belöna och uppmärksamma säkerhetsbeteenden
Läs mer i rapporten   Hämta rapporten här

tisdag 23 april 2013

Går det att förebygga ryggbesvär....


I en ny studie från vår enhet kan vi visa att både medicinsk yoga och funktionell träning på gym är effektiva för att förbättra arbetsförmågan hos personer med ryggbesvär. Avsikten med studien var att undersöka  om handledarledd träning under 6 veckor är en effektiv insats för att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär. Deltagarna i studien var individer med ryggbesvär som inte varit sjukskrivna för besvären. Resultaten visar att den mest kostnadseffektiva insatsen är medicinsk yoga. Att endast ge råd och uppmuntra aktivitet som vi vanligtvis gör i klinisk  praxis är inte effektiv. Läs mer i rapporten
Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

torsdag 11 april 2013

Hälsoundersökningar - att vara eller inte vara.....

Igår hade vi ett möte om forskningsläget rörande hälsoundersökningar. Wim Grooten, forskare vid karolinska institutet som bedriver studier inom området sedan några år tillbaka var inbjuden till ledningsgruppen för vårt forskningsprogram #Metoder för företagshälsovården. Utifrån de internationella kunskapsgenomgångar som genomförts så kan man konstatera att #hälsoundersökningar utan uppföljande insatser inte är effektivt. Dessutom för att nå effekter på hälsa och levnadsvanor är det viktigt att de insatser som sätts in är i möjligaste mån evidensbaserade insatser. Vi kommer nu tillsammans att sammanfatta kunskapsläget med rekommendationer om vad man utifrån det bör göra idag. Vi räknar med att publicera detta innan sommaren.