måndag 22 december 2014

Arbetsmiljöns påverkan på produktiviteten - nytt projekt!

Nu startar vi upp ett project med syfte att undersöka sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och de anställdas prestation. Projektet genomförs under vårterminen och den första svenska rapporten är planerad till augusti 2015.

Utökat europeisk samverkan inom friska arbetsplatser och arbetshälsa

Vi har nu blivit antagna som Sveriges representanter inom det europeiska nätverket för work health promotion ENWHP. Det kommer att bredda vårt internationella nätverk och ytterligare stärka våra möjligheter att  få stöd i vårt nationella arbetet.  Det kommer också att ge oss ökade möjligheter att internationellt få genomslag och sprida kunskap och erfarenheter från vårt partnergemensamma arbete inom området.

onsdag 19 november 2014

Arbetsmilljön påverkar produktiviteten.....

En ny intressant nordisk rapport om sambandet mellan abetsmiljö och produktivitet. Slutsatsen är att den fysiska arbetsmiljön har ett tydligt konsekvent samband med företagens produktivitet. Läs mer på länken arbetsmiljö och produktivitet

tisdag 18 november 2014

Att förebygga mobbning på arbetsplatser

Vilka signaler skall jag uppmärksamma som chef? Hur skall jag kunna undvika att mobbning uppstår på arbetsplatsen? I en ny rapport från oss författade av Christina Björklund m fl har man undersökt riskmarkörer för framtida mobbningproblematik på arbetsplatsen. En checklista har utarbetats som stöd I det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Läs mer här

Evidensbaserad kunskap för dig

Här kommer ett roligt sätt att sprida evidensbaserad kunskap  från youtube -  klicka på länken tillämpning av evidensbaserad kunskap

måndag 17 november 2014

Är du sugen på att jobba hos oss

Nu söker vi en doktorand och en post dok  som skall arbeta i ett nytt projekt som handlar om tidiga insatser för psykisk ohälsa. Läs mer via länkarna  post dok tjänst  doktorandtjänst

torsdag 6 november 2014

Nu är vårt första nyhetsbrev ute

Vill du följa det senaste inom arbetshälsoforskningen -gå in och anmäl dig för kommande nyhetsbrev anmäl dig här

Hälsoundersökningar med uppföljande insatser minskar sjukfrånvaro!

 

Nu är rapporten här! Vi har kartlagt det internationella vetenskapliga kunskapsläget  om hälsoundersökningar via arbetsplatsen.  Översikten visar att man kan rekommendera hälsoundersökningar med efterföljande insatser på arbetsplatsen som ett sätt för att bland annat minska sjukfrånvaro. Enbart hälsoundersökningar saknar däremot effekt. Läs mer här.

måndag 20 oktober 2014

Är företagshälsovårdens största produkt HÄLSOUNDERSÖKNINGAR effektivt?Blir de anställda friskare?
Kan det påverka sjukfrånvaron?
Är det en kostnadseffektiv investering för arbetsgivare?


Svaret kommer jag att ge på torsdag!

MISSA INTE SEMINARIET! På   GILLA JOBBET mässan

Skapa ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete - Forskningsbaserad kunskap för företagshälsovården
TORSDAG 23 okt. kl. 14:45 - 15:30
Plats: T6


 

Malin Lohela Karlsson kommer också att prata om Kan arbetsmiljöinsatser löna sig ekonomiskt?

även det på Torsdag 23 okt  kl 11.45-12.30
måndag 13 oktober 2014

Utbildning om utredning och behandling av ryggbesvär

Nu ligger vår web-utbildning om företagshälsans riktlinjen för ryggbesvär. Den är tänkt att ge stöd för att arbete enligt de evidens-baserade rönen som beskrivits i riktlinjen. Utbildningen består av kort inspelade föreläsningar som du kan gå igenom lite då och då och vid behov. Vi tar tacksamt emot synpunkter på utbildningen för att hjälpa oss att utveckla den till att bli ännu bättre. Du når utbildningen genom att klicka på länken:
Web utbildning om företagshälsans riktlinje för ryggbesvär

tisdag 7 oktober 2014

Senaste nytt från Kompetenscentret för företagshälsa

I slutet av oktober så kommer vårt första nyhetsbrev från kompetenscentret för företagshälsa. Under våren gjorde vi undersökningar om hur vi bäst når ut med våra nyheter. Vår hemsida, Facebook, twitter och blogg var uppskattade men inte tillräckliga utan väldigt många efterlyste just någon form av nyhetsbrev med korta sammanfattande nyheter. Därför är vi glada att vi nu utformat vårt nyhetsbrev med en redaktionsgrupp som består av Hanna Bonnevier, Andreas eklund, Linda Rolfö och Ylva Nordling. Vi kommer att göra vårt bästa för att nyhetsbrevet skall vara så givande, spännande  och informativt så att det verkligen blir läst och uppskattat. Vi tar gärna emot feedback efter att första Nyhetsbrevet gått ut. För att anmäla dig som prenumerant klicka på länken Anmälan nyhetsbrev

måndag 1 september 2014

Effekter av hälsoundersökningar och riktlinjer för insatser mot psykisk ohälsa


Nu är jag sen en tid tillbaka i sadeln igen efter en härlig semester. Det vi står inför nu är uppstarten av nya riktlinjegruppens arbete med att utarbeta nationella riktlinjer för hur man utformar effektiva hälsoundersökningar och insatser på arbetet mot psykisk ohälsa. Den 8 september träffas vi för uppstart. Vi fick fantastiskt många intresseanmälningar för att delta i arbetet så tyvärr kunde inte alla som ville få plats. Det stora intresset gladde oss dock mycket! I oktober släpper vi vår rapport där vi gjort en sammanställning över den vetenskapliga evidensen för att genomföra hälsoundersökningar. Vi har i den sökt efter studier som utvärderat effekterna med hälsoundersökning som kombineras med insatser. Vi har haft fantastisk hjälp med sammanställningen från Manzur Kader, sjukgymnast och doktorand vid Lunds universitet och Wim Grooten forskare vid Karolinska institutet och välkänd för sin forskning om hälsoundersökningar. Vi släpper resultaten vid ett seminarium vid Gilla jobbet konventet http://gillajobbet.se/
Mycket roligt och intressant kommer att hända under höst terminen så håll utkik på min blogg så får ni nyheter rykande färska

torsdag 5 juni 2014

Svårt att återgå i arbete efter lång sjukfrånvaroPersoner med lång sjukfrånvaro har svårare att komma tillbaka till arbetet efter genomförd rehabilitering. Andra faktorer som påverkar återgång till arbete är rehabiliteringspersonalens inställning samt arbetsplatsrelaterade insatser. Detta är resultat från en ny rapport där vi utvärderat rehabiliteringsgarantin. Denna gång har vi gjort en djupdykning i rehabiliteringsteamens arbete för att se vad som kännetecknar framgångsrika team.  Positivt är att vi i enlighet med SKLs rapporter ser att landstingen lyckats öka tillgången på insatser för psykisk ohälsa och för multimodala insatser för ryggbesvär. Det som vi dock kunde se är att kompetensen hos de som ger psykoterapi visserligen uppfyller grundkraven i garantin (steg 1) där man av någon anledning släppt på legitimationskraven i denna yrkesgrupp. Vi fann att majoriteten inte är legitimerade psykoterapeuter samt att en stor andel inte har någon längre erfarenhet av KBT terapi och slutligen en hög andel hade dessutom tidigare arbetat med annan terapiinriktning. Detta sammantaget ger en bild av att kompetenskravet inom rehabiliteringsgarantin bör stärkas mot att terapeuterna åtminstone skall vara färdigutbildade dvs inneha en legitimation antigen som leg psykoterapeut alt leg psykolog. Den ökande andel människor som drabbas av psykisk ohälsa behöver bästa möjliga hjälp för att kunna återfå hälsa och arbetsförmåga. Läs mer i rapporten som du hittar vi länken 
till raporten

torsdag 29 maj 2014

Ta chansen att först få tillgång till den nyaste kunskapen! Anmäl dig till att deltaga företagshälsans riktlinjegrupp.

Vi söker nu nya medlemmar som kan vara med oss "gamla" som utarbetat den första riktlinjen. Nu skall vi ta tag i två riktlinjer så vi behöver flera som är med i arbetet.  Vårt uppdrag blir att utforma en riktlinjer för Hälsokontroller och en för Psykisk ohälsa. 
För att bli medlem krävs att du arbetar inom en FHV verksamhet antingen som anställd eller som underleverantör/konsult. Arbetet går till så att vi samlas ca 4 gånger (heldag) per termin i centrala Stockholm. På mötena blandar vi praktiskt arbete med seminarier med inbjudna experter inom det området som är aktuellt för riktlinjen. Du får ersättning för lönebortfall och resor och bjuds förstås på god lunch och trevlig samvaro med kollegor från olika delar av landet och från olika typer av verksamheter. Förra gången vi sökte medlemmar var söktrycket högt - många ville vara med, vilket var fantastisk. Vi fick då göra ett urval av de sökande så att vi vi fick bra spridning inom landet, mellan verksamheter och professioner. så vill ni som verksamhet gärna vara med anmäl flera olika professioner så ökar chansen att få vara med.

Så ta chansen - du kommer garanterat lära dig massor, få tillgång till den absolut senaste kunskapen och du får möjligheten att vara delaktig i att utveckla branschen metoder och kompetens!

Välkommen med din anmälan via länken
kompetenscenter för företagshälsa

torsdag 15 maj 2014

Belastningsergonomisk riskbedömning

Idag är jag pratsam men lägger inläggen i två olika för de är båda lika viktiga. Från Uppsala har det kommit en bra sammanställning över belastningsergonomiska metoder för riskbedömning. Rapporten gör inte anspråk på att vara en sk systematisk sammanställning där alla metoder täcks in och värderas utifrån vetenskapliga belägg utan med författarnas egna ord 
"vi har valt att belysa ett antal olika metoder som är vanligt förekommande och som vi bedömt vara relevanta i en ergonoms verktygslåda"
Rapporten ger en bra sammanställning med kort information om metoder och ger dessutom uppgifter om hur och var man hittar metoderna och manualer. Du hittar rapporten här

FHV-mission impossible...?

Som nämnts i fg inlägg så deltog vi vid arbets- och miljömedicinska vårmötet i Uppsala. Det var en intressant konferens och jag kan rekommendera er som arbetar inom företagshälsovård att deltag vid dessa möten då det finns mycket att ta med sig hem för att utveckla sitt eget arbete. Nästa år är mötet i  Stockholm. Ett av inslagen denna gång var ett diskussionsseminarium om FHV-mission (im)possible. Från detta har det nu kommit en bra sammanställning som du hittar via länken FHV-mission impossible. Presentationer från dagarna finner du via denna lank AMM Uppsala

tisdag 15 april 2014

Skomakarens barn.......


Inför en presentation om Framtidens företagshälsovård som jag höll på Arbets- och miljömedicinska vårmötet förra veckan så gick jag igenom hemsidor för bolag inom företagshälsovård. Till min förvåning fann jag inte en enda som på sina hemsidor gjorde "reklam" /informerade om det interna arbetsmiljö- och hälsoarbetet! Det jag kunde finna var ex info om att man certifierats i arbetsmiljöarbete eller att man genomförde regelbundna Nöjd medarbetare etc men ingenting om det strategiska arbetsmiljöarbetet. Detta som man som FHV så starkt för fram och försöker sälja in hos arbetsgivare med argumentet att det skall gynna arbetshälsa och produktivitet! I en bransch som blöder - där man enligt 2012 års statistik får in i genomsnitt 1 miljon/anställd och år, vilket med en genomsnittslön på ca 45 000/mån ger efter lönekostnadspåslag lite drygt 100 000 kr/år och anställd kvar till alla andra kostnader än löner - borde det vara av yttersta vikt att jobba hårt med det interna arbetshälsoarbetet för att öka produktivitet. Kanske görs det, men för trovärdighetens skull borde det även synas tydligt utåt i form av beskrivningar om strategier, typ av insatser, resultaten av dessa, siffror över hur den egna personalen har det med arbetsmiljö och hälsan (sjukfrånvaro, andel med stress etc). Detta skulle förstås helst även kopplas till produktivitetsutvecklingen för att övertyga kunder om att man tror på det man gör och det ger resultat. Det kommer mer och mer från forskningsstudier om att det lönar sig att arbeta både förebyggande och efterhjälpande men om man inte själv jobbar med det trots att man säljer tjänsten– betyder det att man i inte själv är övertygad om att investeringen lönar sig?  Hur kan man då övertyga andra arbetsgivare/kunder om att det lönar sig?

Jag ser fram emot en utveckling mot mer tydlighet och öppenhet i hur och med vilka resultat FHV branschen arbetar med det interna strategiska och förebyggande arbetshälsoarbetet!

fredag 4 april 2014

Riktlinjer för förebyggande och efterhjälpande åtgärder för psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Nu har en prioriteringsgrupp skapats för Företagshälsans riktlinjer. Deltagare i gruppen är arbetstagar- och arbetsgivarparter. Syftet är att stödja riktlinjegruppens arbete genom att ge underlag för prioritering av vilka riktlinjer som är mest "akuta" att ta fram. Resultat av det första mötet för någon vecka sedan är följande prioriteringar- Prio 1: Psykisk ohälsa på arbetsplatsen; riktlinje för stöd i riskidentifiering och åtgärder på organisatorisk- såväl som individnivå . Prio 2: Hälsokontroller/samtal via företagshälsovård; finns någon modell som ger effekt och om så vad gör man. Prio 3: två riktlinjer på delad plats; Bullermätning och ljusergonomi.
Arbetar du inom företagshälsovård och är intresserad av att vara med i att utarbeta riktlinjer hör av dig till mig mail: irene.jensen@ki.se. Inbjudan att anmäla intresse för att medverka kommer att gå ut under april.
Den första framtagna riktlinjen om ländryggsbesvär finner du via länken Riktlinjer för ländryggsbesvär

fredag 24 januari 2014

Chefer med personalansvar vi behöver er!

Upprop från Malin:  Hej vänner! Jag håller just nu på med ett forskningsprojekt där jag behöver hjälp av ett antal mellanchefer (5-50 anställda under sig) för att testa en enkät som vi har tagit fram. I denna del av projektet vill vi att mellanchefer ska skatta hur sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsmiljöproblem påverkar olika yrkesgruppers produktion. Enkäten kommer efter att den har testats att ingå i ett större projekt där vi ska ta fram en modell för att räkna på kostnader och effekter av arbetsmiljöinsatser. Jag behöver ca 40 personer som kan testa enkäten. Maila mig (malin.lohela.karlsson@ki.se) om du tillhör målgruppen eller om du kanske känner någon som kan vara aktuell. Själva formuläret kommer vara klart att besvaras under mitten på februari men jag behöver identifiera gruppen inom kort.

torsdag 16 januari 2014

Oj vad roligt det var!

Nu har vi haft vårt seminarium med fantastiskt många deltagare. Många bra frågor och reflektioner under och mellan presentationerna. From i morgon kommer alla presentationer ligga ute som åhörarkopior på www.fhvforskning.se under länken Företagshälsans riktlinjegrupp. Nästa steg är för dig som inte hade möjlighet att deltaga i dag att vi spelar in våra presentationer så att man kan få en liten snabb dragning via webben av riktlinjerna. När den inspelningen är klar kommer den också att ligga på samma ställe. I övrigt finns riktlinje och allt tillhörande material tillgängligt att fritt laddas ned på samma ställe på hemsidan. Vår nästa riktlinje kommer att vara om stressrelaterad psykisk ohälsa - arbetar du inom företagshälsovården och är intresserad av att deltaga i kommande riktlinjearbete hör av dig till mig!