måndag 22 december 2014

Arbetsmiljöns påverkan på produktiviteten - nytt projekt!

Nu startar vi upp ett project med syfte att undersöka sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och de anställdas prestation. Projektet genomförs under vårterminen och den första svenska rapporten är planerad till augusti 2015.

Utökat europeisk samverkan inom friska arbetsplatser och arbetshälsa

Vi har nu blivit antagna som Sveriges representanter inom det europeiska nätverket för work health promotion ENWHP. Det kommer att bredda vårt internationella nätverk och ytterligare stärka våra möjligheter att  få stöd i vårt nationella arbetet.  Det kommer också att ge oss ökade möjligheter att internationellt få genomslag och sprida kunskap och erfarenheter från vårt partnergemensamma arbete inom området.